Cykl imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych w 2020 roku

 

loga2019 

Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START” rozpoczyna realizację zadania „Cykl imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych” – zadanie realizowane będzie w terminie 01.06.2020 – 31.03.2021 roku. Zadanie wspófinansowane jest ze środków PFRON (całe zadanie), Gminy Miasta Radom (VIII Memoriał i VI Turniej w Podnoszeniu Ciężarów), Gminy Miasta Kozienice (VI Miting) oraz PZSN „START” (VIII Memoriał i Mistrzostwa Polski Juniorów).

Zadanie polegać będzie na zorganizowaniu 5 imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim dla osób niepełnosprawnych:

  1. VI Ogólnopolski Turniej w Podnoszeniu Ciężarów
  2. VI Ogólnopolski Miting Lekkoatletyczny
  3. VIII Memoriał im. Adama Borczucha w Tenisie Stołowym
  4. V Ogólnopolski Turniej Boccia
  5. Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski Juniorów

Rekrutacja uczestników projektu cyklu imprez sportowych rozpocznie się w dniu 01.06.2020 roku. Odbywać się będzie poprzez rozsyłanie do Stowarzyszeń oraz WTZ działających na terenie całego kraju, jak również szkół integracyjnych i innych organizacji materiałów informacyjnych oraz imiennych kart zgłoszeń. Rekrutacją zajmować się będzie specjalnie powołany w tym celu zespół pod nadzorem koordynatora projektu. Na stronie internetowej RSSiRON zostanie zamieszczona szczegółowa informacja na temat organizowanych imprez. Za prawidłowo przeprowadzoną rekrutację odpowiedzialny będzie koordynator projektu. Będzie on również kontaktował się z w/w organizacjami w celu zachęcenia ich członków do udziału w imprezach. Osoby deklarujące chęć wzięcia udziału w Cyklu imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych będą zobligowane do złożenia stosownych dokumentów, wymienionych w Regulaminie każdej imprezy. Terminy nadsyłania zgłoszeń będą zamieszczone każdorazowo w Regulaminach poszczególnych imprez sportowych. Rekrutacja odbędzie się za zachowaniem n/w warunków:

1) beneficjentem ostatecznym jest osoba niepełnosprawna korzystająca z realizacji projektu,

2) beneficjentami ostatecznymi projektu mogą być zawodnicy kadry narodowej w sportach osób niepełnosprawnych. Udział zawodników kadry narodowej nie może przekroczyć 10% ogółu beneficjentów (dotyczy imprez z dyscypliny sportu w której zawodnicy zostali powołani do kadry narodowej),

3) pod pojęciem „uczestnik projektu” należy rozumieć osobę lub instytucję bezpośrednio korzystającą z projektu, w tym beneficjenta ostatecznego projektu. Jako uczestnika projektu nie można wykazywać osób zatrudnionych w projekcie. Ta sama osoba nie może być jednocześnie personelem projektu oraz uczestnikiem projektu,

4) w sytuacji gdy ten sam uczestnik projektu bierze udział w kilku imprezach zaplanowanych w ramach projektu, łączny udział tego uczestnika w imprezach nie może przekroczyć 7 dni.

Łącznie planujemy udział 500 beneficjentów ostatecznych oraz 80 opiekunów. W/w imprezy sportowe zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w poszczególnych dyscyplinach sportowych z uwzględnieniem sportu osób niepełnosprawnych. Uczestnicy zadania będą mieli zagwarantowane ubezpieczenie, wyżywienie, zakwaterowanie, napoje, opiekę medyczną. RSSiRON jako organizator cyklu imprez dla osób niepełnosprawnych zapewnia niezbędny do ich realizacji sprzęt sportowy, biurowy i nagłośnieniowy. Nad prawidłowym przebiegiem imprez sportowych czuwać będzie obsługa techniczna, obsługa sędziowska oraz koordynator projektu. Do każdej imprezy będzie opracowany regulamin i program minutowy. W trakcie trwania każdej imprezy najlepsi uczestnicy zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi, statuetkami (VIII Memoriał) oraz medalami i pucharami (Mistrzostwa Polski Juniorów). Wszystkie imprezy poprowadzi konferansjer. Planujemy również zapewnienie zakwaterowania oraz wyżywienia dla opiekunów, którzy przyjadą z osobami niepełnosprawnymi oraz dla obsługi (techniczna, sędziowska, medyczna i konferansjer). Biuro projektu będzie w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Maratońskiej 1 w Radomiu.

PRZED KAŻDĄ IMPREZĄ SPORTOWĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMIESZCZONE BĘDĄ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ PLAN DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH POSZCZEGÓLNEJ IMPREZY.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych imprezach.