Prezes RSSiRON „START” członkiem Gminnej Rady Sportu

 

z24788471VGminna-Rada-Sportu

 

Pragniemy poinformować, że pan Arkadiusz Borczuch, prezes Radomskiego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START”, został wybrany do Gminnej Rady Sportu. Jest to piąta kadencja powołanej przez prezydenta Miasta Radomia Radosława Witkowskiego Gminnej Rady Sportu.

Rada jest organem opiniodawczym i doradczym organów Gminy Miasta Radomia w zakresie kultury fizycznej. Do kompetencji Rady Sportu należy opiniowanie strategii rozwoju Gminy Miasta Radomia w zakresie kultury fizycznej, projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej, projektów uchwał dotyczących tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, programów rozwoju bazy sportowej na terenie Gminy Miasta Radomia, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczących terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej.

Mamy nadzieję, że udział w obradach Rady Sportu przedstawiciela naszego Stowarzyszenia przyczyni się do jeszcze większej promocji i rozwoju sportu osób niepełnosprawnych w naszym mieście.

Gratulujemy.